Manuais prácticos do autónomo

GUÍA BÁSICA DO AUTÓNOMO

Aborda os principais aspectos implícitos no desenvolver diario da xestión de calquera autónomo, con independencia do seu ámbito de actividade.

Descargar guía completa

Anexo: Constitución telemática como empresario individual

O traballo autónomo

Aproximación á  figura do autónomo, principais características e cambios recentes do Estatuto do Traballador Autónomo.

O traballo autónomo

Vantaxes e inconvenientes do traballo autónomo

Análise sobre as vantaxes e inconvenientes que supón traballar por conta propia.

Vantaxes e inconvenientes

A responsabilidade do traballador autónomo

Análise da responsabilidade que asume o traballador autónomo, bens que pode protexer e implicacións en caso de matrimonio.

A responsabilidade do traballador autónomo

Patrimonio empresarial vs Patrimonio persoal

Análise do tratamento do patrimonio da persoa autónoma e as súas implicacións a efectos do risco asumido e a afectación de bens á actividade segundo cada imposto.

Patrimonio empresarial vs Patrimonio persoal

As principais obrigas contables e de rexistro

Resumo das principais obrigas de rexistro do colectivo autónomo en función do réxime de estimación elixido: estimación directa ou estimación obxectiva.

Principais obrigas contables e de rexistro

A seguridade social do autónomo

Información sobre o Réxime Especial dos traballadores autónomos,  a obriga de cotizar, cotas e prestacións garantidas pola seguridade social.

A seguridade social do autónomo

A contratación de persoal: particularidades

Resumo das principais obrigas da persoa autónoma en cuestións de contratación e contratos mais habituais.

A contratación de persoal: particularidades

Trámites de posta en marcha como autónomo

Resumo dos principais trámites a realizar para darse de alta como autónomo e poder iniciar a actividade.

Trámites de posta en marcha como autónomo

O colectivo autónomo economicamente dependente

Características e principais dereitos deste colectivo.

O colectivo autónomo economicamente dependente

A conversión do autónomo ou autónoma en sociedade

Análise da problemática da transmisión de bens á nova sociedade e descrición dos trámites de constitución e posta en marcha.

A conversión do autónomo ou autónoma en sociedade

Prevención de riscos laborais

Resumo das principais obrigas do colectivo autónomo en prevención de riscos.

Prevención de riscos laborais

Axudas e subvencións

Pautas para a busca de subvencións, principais organismos onde acudir e liñas de axuda.

Axudas e subvencións 

Direccións de interese

Organismos e páxinas web de interese para o colectivo autónomo.

Direccións de interese

CADERNOS DE XESTIÓN

De carácter máis especializado que os contidos da Guía Básica, inciden naqueles aspectos máis concretos da xestión dun negocio.

Instrumentos básicos de financiamento

Describe detalladamente os principais recursos e instrumentos financeiros aos que poden acceder os/as autónomos/as.

Instrumentos básicos de financiamento

Fiscalidade

Aborda os impostos que afectan ao colectivo autónomo no desenvolvemento da súa actividade, facendo especial fincapé no IRPF e no IVE.

Fiscalidade

A xestión de tesouraría

Amosa as técnicas de xestión dos cobros e pagos dun negocio, orientadas a reducir os riscos de tesouraría.

A xestión de tesouraría

Comunicación e técnicas de venda

Introduce os principais elementos de comunicación dun negocio: publicidade, promoción de vendas, venda directa e comunicación no punto de venda.

Comunicación e técnicas de venda

Merchandising visual

Introduce o concepto de merchandising visual como método de promoción no punto de venda, con especial mención a como deseñar un escaparate.

Merchandising visual

  • Como facer un plan de marketing

    Proporciona aos construtores nocións básicas do Plan de Marketing, resaltando a súa importancia e utilidade e explicando os pasos a seguir para a súa elaboración.

    Como facer un plan de marketing

Contratos mercantís

Presenta e analiza contratos de diversa natureza: compra-venda, arrendamento, seguro, franquía, representantes de comercio, etc.

Contratos mercantís

Analisé da competencia

Explica algunhas técnica y métodos que poden ser de utilidade para realizar a análise dos competidores

Análise da competencia

Captación e fidelización de clientes

Da a coñecer a importacncia da captación e fidelización da clientela e as técnicas e métodos máis utilizados para logralo.

Captación e fidelización de clientes

Deseño de promocións

Fala dos tipos de promocións e define as pautas a seguir e factores a considerar na súa planificación e deseño.  

Deseño de promocións

Xestión de empresas de servizos

Incide nas peculiaridades que posúen os servizos e que inciden na identificación das vantaxes competitivas, na xestión da calidade e en como reter aos clientes.

Xestión de empresas de servizos

Organización e dirección de empresas

Amosa a necesidade de establecer un sistema de dirección na empresa, para que esta poida funcionar correctamente e dar resposta eficaz ante cambios no entorno.

Organización e dirección de empresas

Xestión de recursos humanos

Traslada a importancia que actualmente representa unha xestión axeitada dos recursos humanos para así poder ser máis eficiente.

Xestión de recursos humanos

Apoio a toma de decisións

Amosa a importanica de seguir un proceso sistemático na toma de decisión, propondo e analizando unha metodoloxía.

Apoio a toma de decisións

Introdución á calidade: sisemas de xestión de calidade e auditorías

Proporciona nocións básicas para xestionar a calidade nunha empresa, explicando a norma ISO 9000 e a importancia do concepto de calidade no mundo empresarial de hoxe. 

Introdución á calidade: sisemas de xestión de calidade e auditorías

Diversificación de produtos e servizos

Explica diferentes estratexias de crecemento e de desenvolvemento de novos produtos, orientadas a incrementar a competitividade do negocio.

Diversificación de productos e servizos

Xestión eficaz do tempo

Transmite algunhas pautas e metodoloxías que permiten mellorar a organización persoal diaria, na busca dun aproveitamento de cada xornada de traballo.

Xestion eficaz do tempo

Consolidación empresarial: estratexias

Trata todas as áreas da empresa, indicando aqueles aspectos que soen ser susceptibles de mellora, e que permitirán situar á empresa nunha posición máis consolidada no mercado.

Consolidación empresarial: estratexias

Tratamento de reclamacións

Expón como levar a cabo un eficaz tratamento dunha reclamación, esencia para salvar e incluso para construír a relación un cliente insatisfeito.

Tratamento de reclamacións

Prevención de riscos

Aborda cuestións básicas para mellorar o desenvolvemento da actividade e reducir ao máximo os riscos, así como as obrigas ás que se debe atender en materia de prevención.

Prevención de riscos

CADERNOS SECTORIAIS DO AUTÓNOMO: COMERCIO

 

Lei do comercio galego

Explica a Lei de Ordenación do Comercio Interior de Galicia e a demais normativa que afecta ao desenvolvemento da actividade do comercio polo miúdo.

Lei do comercio galego

Modalidades especiais de venda

Informa ao comerciante das condicións e prohibicións que marcan as diferentes normativas para a realización de rebaixas e outras modalidades de venda especiais.

Modalidades especiais de venda

Arbitraxe e follas de reclamación

Desenvolve os trámites que os/as consumidores teñen á súa disposición para resolver calquera conflito producido nun acto de consumo.

Arbitraxe e follas de reclamación

Lei de horarios comerciais

Desenvolve a Lei de horarios comerciais que rexe aos establecementos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Lei de horarios comerciais

Captación e fidelización de clientes

Expón técnicas e métodos máis utilizados de captación e fidelización da clientela, así como unha serie de exemplos reais.

Captación e fidelización e clientes

Diversificación de produtos e servizos

Explica diferentes estratexias de crecemento e de desenvolvemento de novos produtos, orientadas a incrementar a competitividade do negocio.

Diversificación de produtos e servizos

Como utilizar Internet para o negocio

Amosa aos comerciantes como poden sacar máis proveito a Internet, máis alá de anunciarse, indicando como manter interactividade cos clientes, chegar a cada canto, etc.

Como utilizar Internet para o negocio

Como facer un plan de marketing

Proporciona aos comerciantes nocións básicas do Plan de Marketing, resaltando a súa importancia e utilidade e explicando os pasos a seguir para a súa elaboración.

Como facer un plan de marketing

Como facer un estudio de mercado

Responde ás dúbidas que normalmente asaltan a un comerciante á hora de elaborar o seu propio estudio de mercado, centrándose nos tipos de estudio, as fases da súa elaboración e as fontes.

Como facer un estudio de mercado

Prevención de riscos

Aborda cuestións básicas para mellorar o desenvolvemento da actividade comercial e reducir ao máximo os riscos, así como as obrigas ás que se debe atender en materia de prevención.

Prevención de riscos

CADERNOS SECTORIAIS DO AUTÓNOMO: CONSTRUCCIÓN

 

Captación e fidelización de clientes

Da a coñecer a importancia da captación e fidelización da clientela e as técnicas e métodos máis utilizados para logralo.

Captación e fidelización de clientes

Diversificación de produtos e servizos

Explica diferentes estratexias de crecemento e de desenvolvemento de novos produtos, orientadas a incrementar a competitividade do negocio.

Diversificación de productos e sevizos

Como utilizar Internet para o negocio

Amosa aos construtores como poden sacar máis proveito a Internet, máis alá de anunciarse, indicando como manter interactividade cos clientes, chegar a cada canto, etc.

Como utilizar Internet para o negocio

Como facer un plan de marketing

Proporciona aos construtores nocións básicas do Plan de Marketing, resaltando a súa importancia e utilidade e explicando os pasos a seguir para a súa elaboración.

Como facer un plan de marketing

Como facer un estudio de mercado

Responde ás dúbidas que normalmente asaltan a un constructor á hora de elaborar o seu propio estudio de mercado, centrándose nos tipos de estudio, as fases da súa elaboración e as fontes.

Como facer un estudio de mercado

Prevención de riscos

Aborda cuestións básicas para mellorar o desenvolvemento da actividade construtora e reducir ao máximo os riscos, así como as obrigas ás que se debe atender en materia de prevención.

Prevención de riscos

CADERNOS SECTORIAIS DO AUTÓNOMO: HOSTALARÍA
Captación e fidelización de clientes

Da a coñecer a importancia da captación e fidelización da clientela e as técnicas e métodos máis utilizados para logralo.

Captación e fidelización de clientes

Diversificación de produtos e servizos

Explica diferentes estratexias de crecemento e de desenvolvemento de novos produtos, orientadas a incrementar a competitividade do negocio.

Diversificación de productos e servizos

Como utilizar Internet para o negocio

Amosa aos hostaleiros como poden sacar máis proveito a Internet, máis alá de anunciarse, indicando como manter interactividade cos clientes, chegar a cada canto, etc.

Como utilizar Internet para o negocio

Como facer un plan de marketing

Proporciona aos hostaleiros nocións básicas do Plan de Marketing, resaltando a súa importancia e utilidade e explicando os pasos a seguir para a súa elaboración.

Como facer un plan de marketing

Como facer un estudio de mercado

Responde ás dúbidas que normalmente asaltan a un hostaleiro á hora de elaborar o seu propio estudio de mercado, centrándose nos tipos de estudio, as fases da súa elaboración e as fontes.

Como facer un estudio de mercado

Prevención de riscos

Aborda cuestións básicas para mellorar o desenvolvemento da actividade hostaleira e reducir ao máximo os riscos, así como as obrigas ás que se debe atender en materia de prevención.

Prevención de riscos

CADERNOS SECTORIAIS DO AUTÓNOMO: PROFESIÓNS LIBERÁIS

 

Captación e fidelización de clientes

Da a coñecer a importancia da captación e fidelización da clientela e as técnicas e métodos máis utilizados para logralo.

Captación e fidelización de clientes

Diversificación de produtos e servizos

Explica diferentes estratexias de crecemento e de desenvolvemento de novos produtos, orientadas a incrementar a competitividade do negocio.

Diversificación de productos e servizos

Como utilizar Internet para o negocio

Amosa aos profesionais como poden sacar máis proveito a Internet, máis alá de anunciarse, indicando como manter interactividade cos clientes, chegar a cada canto, etc.

Como utilizar Internet para o negocio

Como facer un plan de marketing

Proporciona aos profesionais nocións básicas do Plan de Marketing, resaltando a súa importancia e utilidade e explicando os pasos a seguir para a súa elaboración.

Como facer un plan de marketing

Como facer un estudio de mercado

Responde ás dúbidas que normalmente asaltan a un profesional á hora de elaborar o seu propio estudio de mercado, centrándose nos tipos de estudio, as fases da súa elaboración e as fontes.

Como facer un estudio de mercado

Prevención de riscos

Aborda cuestións básicas para mellorar o desenvolvemento da actividade profesional e reducir ao máximo os riscos, así como as obrigas ás que se debe atender en materia de prevención.

Prevención de riscos

Manuais do Autonómo

Información práctica para autónomos

Axudas e subvencións

Convocatorias de axudas e subvencións

Teléfono do autónomo

Teléfono do autónomoTeléfono de información
902 300 903

Mapa de asesoramento

 Directorio de entidades de asesoramento e apoio